A várvédő egri hősök névsora

A várvédő egri hősök névsora

A várvédő egri hősök névsora (Dr. Gárdonyi József közölte először, az 1923-as kiadás végén, az író végakaratára hivatkozva, a hagyatékban talált kézirat szerint, vagyis nem szoros alfabetikus sorrendben.)

Abádi Varga Imre, faljavítás közben ágyúgolyó ütötte el.
Alfra Jakab, puskaportól súlyos égést szenvedett
András diák, egri bíró; meghalt ágyúgolyótól szeptember 30-án; két árvája maradt
Arany Mihály egri puskás katona; sok sebet kapott, s a fején oly súlyosat, hogy az elméjében megzavarodott
Aradi Nagy Antal hadnagy (Tinódi róla kiemelően szól)

Bakocsai István tizedes; szeptember 17-én a feltűzött török zászlót az ostrom viharában letépte, miért is Dobótól külön jutalmat kapott
Baksa Benedek, kő ütötte agyon
Baksay Tamás hatlovas tiszt; lábán bombától ütött fadarab sebezte meg
Balázs diák, egri írnok; mindig fegyverben állt, éjjelenkint a faljavításokban buzgólkodott
Bálint pap, elesett az október 13-i harcban
Balogh András Szirmai Pállal vitézkedett (nézd Szirmai!); fél szemét vesztette
Balogh Antal egri puskás; ágyúgolyótól nyomorodott meg
Balogh Bálint
Balogh Dénes tizedes a Bornemissza csapatában; mindkét lábán megsebesült
Balogh György, kőomlásban a lábán sebesült
Balogh György (másik), egri; az oldalán ágyúgolyótól, karján és arcán kövektől sérült meg
Balogh Mihály (egri), a karján nyíl és lándzsa ment át
Baranyai György ötlovas tiszt; a karját bomba törte el
Baranyai György altiszt
Baranyai István, a karját puskagolyó törte össze; testében golyók maradtak
Barát Miklós
Bartha Pál várbeli tizedes; csípejébe golyót kapott
Bay András altiszt
Bay Ferenc ötlovas tiszt; vitézül harcolt, mikor a várból szeptember 14-én ebéd után kirohantak a városban sokadozó törökre; a lábát később kőomlás törte össze
Benedek egri várbeli kovács
Benedek Istók (felnémeti); míg ő a várban küzdött, a török a házát feldúlta, s a feleségét elrabolta
Bereczky György, Vajda János szolgája, agyonlőtték
... Bertalan várbeli puskás, agyonlőtték
Blaskó Antal eperjesi hadnagy
Bodó Demeter (felnémeti), a bombától a fején sebesült
Bádogfalvi Péter (egri) várbeli puskás; a mellébe és a karjába két nyíl hatolt be
Bódy János maklári molnár
Bolyky Tamás, a borsodi ötven puskás hadnagya; a janicsárok agyonlőtték szeptember 28-án este
Borbély János hadnagy
Borbély Péter, Borbély János szolgája; fél szemére megvakult
Bordács Bálint (ceglédi), golyótól arcban sebesült, s két fogát kilőtték
Bornemissza Gergely deák, királyi hadnagy, 250 gyalogossal küldte a király
Bor Mihály, a sárosiak hetvenhat gyalogosának hadnagya
Bozy Tamás (felsőtárkányi), jobb kezét vesztette
Brum János mester, bécsi pattantyús
Budaházi István hatlovas tiszt; a szeptember 12-i kirohanásban a török vállon lőtte; a sebész öt darabban vette ki a vállcsontját

Csapy Mihály várbeli tizedes; súlyosan sebesült ("pixide sanciatus ambos testiculos amisit et est perpetuus castratus"); Dobó egy levelével átlopózott a Szolnok körül levő nagy török táboron, s vissza is tért, elképzelhető, mennyi veszedelem között!
Czeredy Lénárd egri puskás; golyóktól sebesült, egy a térdében maradt
Cserney Benedek pattantyús; az ágyú mellett állt, s török golyótól szétlőtt fadarabok sebesítették meg a torkán és a karján
Cses Péter várbeli puskás; vitézsége külön ki van emelve, janicsárok lőtték agyon; három árvája maradt
Cseh János pattantyús (kisbesztercei)
Czirják Mihály (egri), karját ágyúgolyó szakította el

Dobó István, a vár főkapitánya
Deli Balázs főlegény
Dormán György főlegény
Döngelegi Gáspár
Debrői György várbeli kocsmáros
Dersy Ferenc püspöki ügyész
... Dömötör egri mészárosmester
Deli Pál várbeli puskás; agyonlőtték

Eperjesi Janicskó
Enderfer Lajos pattantyús (Innsbruckból)
Erdélyi Jakab egri puskás; arcban és nyakban golyó érte, a nyakában benn is maradt
Erdélyi Mihály, mellén golyó ment át
Egres Mátyás (felnémeti), mind a két térdén bombától sebesült

Fügedy János lovas hadnagy
Fülöp Dömötör főlegény
Farkas János főlegény
Fekete István hatlovas tiszt; részt vett az első kicsapásban, midőn Pető, Zoltay, Bornemissza kiment éjjel a török elé Abonyig, s mikor a törökök október 17-én eltakarodtak, egy kis csapattal utánuk rohant, és a törökök utóhadát megvagdalta; bombáktól és kardoktól sebesült meg
Fayrich mester, pattantyús (laibachi)
Fejérvári Pál tizedes; lábára sebesült meg
Fürjes Dömötör várbeli katona; térdén lőtték, s lábát le kellett vágni
... Ferenc egri mészároslegény
... Ferenc egri molnár

Garay Farkas főlegény
Gusztovics György főlegény
Gyulai György hatlovas tiszt; a Szent Mihály-napi ostromnak egyik súlyos sebesültje; jobb kezét és lábát lőtték meg, teste más részében golyó maradt
Gyulai György (másik), ágyúgolyótól halt meg a Bolyky-bástyán, a szeptember 29-i ostromban
Gasparics Mihály főlegény, elesett
Gersei Benedek főlegény
Gálházi Miklós ötlovas tiszt; nyíllal átlőtték az arcát
Gallus (Galyas? vagy Kallós) tihaméri molnár
Gyurkovics (Mekcsey szolgája), elesett; özvegye, árvája maradt
... György kovács; Felnémetről önként bement a várba, és vitézül harcolt
... György molnár és ácsmester; éjjel-nappal dolgozott, ő ácsolta össze a robbanás után a puskaporos malmot
... György kovács (egri)
... György kovács (nagytállyai)
György mester, pattantyús, trencséni ember
Guthay Péter ellenőr
... Gáspár borbélymester
... Gáspár borbélylegény
Görgey Péter egri munkás-katona; kőomlásban vesztette épségét, úgyhogy holtáig ágyban kellett feküdnie
Gyöngyösi Mátyás deák, a tüzes szerszámok őre és rendezője; vitéz küzdő, ki sok sebet kapott
... Gáspár egri mészároslegény

Haranghy Miklós egri puskás katona; ágyúgolyó érte térden, és falomlásban is sebesült
Harsányi Ferenc (egri), agyonlőtték
Halmai Miklós
Hős Péter
Horváth Gergely, az október 4-i robbanás egyik áldozata; a karja szakadt el, s abban halt meg
Horváth György várbeli lovas vitéz; elesett
Horváth Mihály altiszt; részt vett a szeptember 21-i kirohanásban, amikor is a lovát átlőtték

Iváni György
Istenmezei Sándor
... Imre kulcsár; négy szolgájával együtt éjjel-nappal híven őrködött
... Imre (Budaházy István szolgája), kövektől sérült meg
... István egri mészároslegény
... János kovács
... József mester, pattantyús Prágából
János mester, pattantyús a Szepességből
... János borbélymester
... János, a Kamonyay Imre szolgája; a golyó az állát szakította el
... Jakab borbélylegény
... Jakab egri puskamíves
... Jakab felnémeti kovácsmester; vitézsége külön dicsérettel van említve a király elé ment jelentésben: "Valahányszor ostrom volt, a falakra futott, és a törökökből sokat agyonlőtt."
... Jakab egri kovács
... Jakab egri mészároslegény
Janicskó hadnagy
Jászai Márton, a jászói prépost negyvenegy gyalogosának hadnagya
... János ispán
Józsa János
... Józsa borbélylegény

Kassika Tamás (felnémeti), elesett, özvegye maradt
Koron vagy Choron Farkas, az abaúji ötven gyalogos hadnagya
Kendi Bálint, az ötven drabant hadnagya (Serédy György küldöttei)
Kispéter Antal, a gömöriek ötven puskásának hadnagya
Kusztovics Horváth György altiszt
Kis Dénes főlegény
Kis Jakab kassai puskás; jobb-kezére kőütéstől megnyomorodott
Kovács Antal, elesett
Kovács Ferenc (egri), a puskapor valószínűleg a robbanáskor arcát és karját összeégette, fél szemét kisütötte
Komlósi Antal, a szeptember 29-i rohamnál egy török zászlóvivőt akkor vágott le, amikor a zászlót kitűzte; a töröknek a zászlaja a török jobb karjával együtt lehullott a vár sáncába; Dobó 2 Ft jutalmat adott neki
Kassay György, meghalt kőomlásban
Kassay Lukács egri tizedes, megcsonkult
Korcsolás Máté egri tizedes, a fején sebesült; más sebeket is kapott, és meg is siketült
Kocsis Gáspár, golyók és kövek sebesültje
Kusztos Balázs főlegény
Kóródi Máté főlegény
Kamuthy Balázs háromlovas tiszt; kövektől sebesült
Kamonyay Imre (úriember, ki szolgájával jött)
Körmendi Máté
Kamorai Gábor
Kádas Péter, a karthausi barátok négy katonájának vezetője, a fején érte súlyos sebesülés
Kulcsár Imre
Kálmán porkoláb; Tinódi így említi: "Szegény Kálmán porkoláb"; megsebesült a Sötét kapu mellett ásott kijárónál, s meg is halt
Kőszegi Albert

Lőkös Mihály, a szabad városok száz gyalogosának hadnagya
Liszkai (Horváth) György altiszt
... Lőrinc kovács
... Lőrinc borbélylegény
... Lőrinc másik borbélylegény
Landó Benedek (felnémeti), kövektől súlyosan sebesült
Liptói János egri puskás; lövés érte a lábát
... László egri mészároslegény
Lengyel Miklós (tihaméri), agyonlőtték
Lengyel István egri puskás, fél karját vesztette el

Miskolczy László egri puskás; átlőtték mellben, de életben maradt
Máday György egri várbeli; a karján kapott súlyos sebet, s az oldalát átlőtték
Margit asszony, Kocsis Gáspárné, golyóktól és kövektől sebesült; a neve a súlyosan sebesült katonák közt van felsorolva az ostrom utáni januáriusban készült jelentésben
Major Ferenc egri puskás; arcát és kezét puskapor égette össze
... Máté egri mészároslegény
... Márton pap
... Mátyás egri lakatos és puskamíves
... Mátyás felnémeti molnár
... Márton borbélylegény
... Márton egri mészároslegény
Molnár János egri; ágyú ölte meg, árvái maradtak
Molnár Ambrus ács; elesett, három árvája maradt
Mekcsey István alkapitány

Nágoli Urbán főlegény
Nagy András puskás a Bornemissza csapatában; karjára megbénult
Nagy Antal hadnagy; térdét és bordáit golyó törte össze, egy golyó benn is maradt
Nagy Antal főlegény; az első halottak közé jutott
Nagy Bereck egri tizedes; jobb vállát átlőtték
Nagy Barnabás egri tizedes; szakállas ágyú a kezét szakította el
Nagy Barnabás, a Bornemissza hadából; ágyúgolyó a váll-lapockáját roncsolta szét
Nagy Barnabás, Perényi huszonöt katonájának vezetője
Nagy Pál, Báthory György harminc gyalogosának hadnagya; meghalt október 4-én, a puskaporraktár robbanásakor
Nagy Pál (felnémeti), míg ő a városban harcolt, a török feldúlta a házát, s elvitte a feleségét
Nagy Pál egri puskás; kövektől sebesült
Nagy Imre, az Ung megyei tizennyolc gyalogosnak egyik vezetője
Nagy Imre (másik), Homonnay Gáborné gyalogosainak egyik vezetője; meghalt a Szent Mihály-napi ostromban
Nagy Tamás főlegény; jobb kezét bomba törte össze
Nagy Bálint főlegény
Nagy János főlegény
Nagy Mihály főlegény
Nagy Balázs gyalog hadnagy; ágyúgolyó találta szeptember 16-án, hogy a paloták hátulsó falát földdel töltött kasok és hordók felállogatásával iparkodtak megvédeni az ágyúlövésektől
Nagy Bertalan viceporkoláb
Nagy Gábor
Nagy László várbeli másik kocsmáros
Nagy Lukács egri gyalog tizedes; huszonegyedmagával Vác felé portyázva kirekedt a várból; már körülvette a török a várat, s ő Szarvaskőn búsult ("Tisztességében fél, megfogyatkozik. Vagy meghal, vagy bemegyen, ő esküszik"), s keresztül is ment a regeteg török táboron, be a körülzárt várba; a fején súlyos sebet kapott
Nagy Lukács várbeli közember; agyonlőtték
Nagy István, Dobónak zászlótartója; elesett az október 12-i ostromban
Nagy Péter tizedes (egri); homlokán és két lábán az első ostromban sebesült; egyik lábát elvesztette, másikban a golyó bennmaradt
Nagy Miklós egri tizedes; kőomlásban a fején és hátán sebesült
Naszádos János, Gergely diák tizedese; szakállas ágyútól vállban sebesült

Orbonáz (Orgonás) György főlegény
Onori Gábor egri lovas vitéz; elesett
Oroszi Gábor, a szeptember 12-i kicsapásban halt meg, hogy Budaházyt védte, mikor már Budaházy megsebesült
Ormándy János, részt vett a szeptember 14-i nappali kirohanásban is, és vitézül harcolt; később a kezét bomba szakította el
Országh Imre, elesett

Paksy Jób tiszt, a komáromi kapitány öccse
Pestyéni János hadnagy
Pozsgai János főlegény, meghalt a Szent Mihály-napi ostromban
Pozsgai Miklós
Pribék Imre, Serédy György negyven katonájának vezetője; az áruló Hegedüs hadnagy felakasztása után őrá bízta Dobó a kassai csapat vezetését; Tinódi dicsérettel említi
Pribék Józsa
Pribék János (nézd Sukánnál)
Paksi Borbás viceudvarbíró; ágyú és puska három helyen sebezte meg
Papa vagy Pápay Valentin, harcolás közben halt meg, összerogyott
Platkó Antal, a kassai kétszáztíz önkéntes egyik vezetője
... Péter borbélymester
... Péter borbélylegény
Puska Pál (egri) puskás; jobb kezét átlőtték; megbénult
Putnoky Tamás (egri), a fején kőtől sebesült
Pap Máté (felnémeti), kövektől súlyosan sebesült
Porkoláb Kálmán ötlovas tiszt; csípőcsontját törte össze
... Pál egri mészárosmester
... Pál várbeli kovács
Prini Ferenc
Prini Mihály
Pető Gáspár főhadnagy a királyi seregben; negyven lovas vitézzel küldték Eger védelmére; részes a szeptember 9-i első kicsapásban; a Szent Mihály-napi ostromban egyik lábára megsebesült, összeesett fájdalmában

Rhédey Ferenc főlegény (az angol királyi családdal rokonságba került Rhédey grófi család elődje)
Rácz Farkas
Ráskai Péter
Rahóy Miklós, a kezén golyó ment át; megbénult
Rigó János (felsőnémeti ember), kőomlásban vállon sebesült

Somogyi András, Pető hadnagya
Sukán János számtartó; külön is kitüntette magát, mikor egy törésen Pribék Jánossal visszaverte a törököt
Sáfár István
Sánta Márton molnár
Sáray András
Sárközi Balázs puskás; mindkét lábát ellőtték
Sipos Dénes (egri) várbeli puskás; kőpattanástól fél szemét vesztette
Somogyi Ferenc, Homonnay Gáborné huszonnégy drabantjának vezetője
Soklyosi Nagy Albert hadnagy, kit Tinódi vitéz jelzővel említ
Soncy Szaniszló, a földbástyán való vitézkedésért Dobó külön jutalommal tüntette ki

Szabó Tamás (felnémeti ember), kövek sebesítették meg
Szabó Ádám, elesett
Szabó Imre, Dobónak harmadik követe, aki a várból kilopódzott, s visszatért
Szabó Márton
Szirmai Pál, Tinódi vitéz jelzővel említi; nyílt ütközetben rohant ki egy kisajtón a várból október első napjaiban kevesedmagával, s "kőfal mellett sok török levágaték"
Szatai Imre
Szakács Balázs
Szalay Mihály pelsőci pattantyús; arcán, fején, kezén és hátán sebesült meg
Szalay Tamás egri; a lábán golyótól pattant kő sebezte meg súlyosan, hogy megbénult
Szaniszló (de Craccovia) kassai puskás katona; a lábát ágyúgolyó szakította el
Szilágyi Pál egri puskás katona; a fején kőtől sebesült meg
Szalánky György, az Ung megyei tizennyolc káptalan kilenc drabantjának vezetője
Szücs János (vagy Szőcs) egri; a karján sebesült meg
Székely Tamás egri puskás katona; mind a két lapockáját átlőtték
Szőr Mátyás maklári molnár; kő ütötte agyon; három árvája s özvegye maradt
Szőrné Katalin asszony; a molnár felesége
Szenczi Márton, a szepesi negyven drabant hadnagya
Szalacskai György, Homonnay Györgyné tizennyolc gyalogosának egyik vezetője
Szólláti György főlegény
Szabolcska Mihály főlegény
Szőke András főlegény
Székely Mihály főlegény
Székely György
Szikszay Deák János egri provizor; a vár védelmében való kitűnéséért nemességet kapott; címere a saját képe, amint törököt fog a nyakánál, és oldalba szúrja

Tamás egri puskamíves
Trencsényi Péter
Tarjáni Kristóf, Dobó apródja; a törökök ellőtték október 16-án, mikor Dobó a Bolyky-bástyára küldte, hogy onnan hírt hozzon
Tegnyei Péter főlegény
Tardi Péter főlegény
Tetétleni Pál főlegény
Török János (egri), elesett
Török János (Bács megyei) főlegény; a hátán ágyúgolyó érte
Török Dömötör, Tinódi vitéz jelzővel említi
Török László, azzal is kitüntette magát, hogy a külső kapu tornyán lengett, de az ágyúzástól fallal együtt leomló magyar zászlóért kiugrott a várból, s visszahozta; Dobó megdicsérte, és egy öltözetnek való purgomálposztóval jutalmazta meg
Török Imre egri puskás; a kezét puskapor égette össze
Tátorján György egri puskás; kövektől sebesült, és másféle sok sebet is kapott
Temesváry Gáspár, a kardját bomba törte el, s így sebesült meg súlyosan a lábán, a saját kardjától
Tóth Máté, Pető Gáspár szolgája; csípejében golyó érte, s benn maradt
Tóth Endre, Vas Miklós (nézd ott!) útitársa; Dobó egy forinttal jutalmazta meg
Tóth László, ez a vitéz ragadta el Ali pasa bársonyzászlóját az utolsó ostrom alatt
Tamási Lőrinc (egri), fél lábán megnyomorodott

Urbán György egri puskás; vállát átlőtték

Vince borbélylegény
Vámos Mihály deák, cipóosztó; ostromkor vitézül harcolt a többivel
Varga János, Bolyky Tamás csapatából való; háromszor kiugrott az ágyúgolyótól megrongált falnak egy résén csupa vitézi tréfából, és az ostromlásra gyűlő török hadat a kardjával fenyegette; Dobó egy forintot adott neki jutalmul
Vitéz György, vitézségéért megjutalmazták (de hogy ki, mikor, mennyivel, nincs rá adat)
Vitéz István főlegény
Vitéz János főlegény; szeptember 30-án Pető Gáspár csapatában harcolt
... Vince ispán
Vajda János várbeli lovas hadnagy; Tinódi vitéz jelzővel említi; az ostrom után ő vitte el Bécsbe Dobó jelentését és Ali pasa bársonylobogóját, Iványi György, Somogyi András és Kőszegi Albert vitéztársával együtt
Vitéz Ferenc viceporkoláb
Varsányi Imre, Dobó kéme és levélhordója
Vas Miklós, Dobónak egyik megbízottja, ki a török táboron át hordott ki levelet a püspökhöz, és tért vissza mindig élete veszélyeztetésével; egyszer meg is támadták, s a társát megölték a törökök, de ő elmenekült; háromszor ment ki és be; megsebesült arcban
Vas Ferenc anyósa, elesett

Zádornik Ambrus gyalog hadnagy, a kassai önkéntesek egyik vezetője
Zirkó Jakab, ágyúgolyó ölte meg
Zoltay István főhadnagy; negyven lovasával a király hadából; a szeptember 9-i ütközet egyik vitéze
Zsigmond Benedek ács; reá bízta Dobó a robbanás után a törések beépítésének vezetését

Kétszáznyolcvankilenc név. A többi feledésbe ment.

Egyes névtelenek

Egy várbeli katona, a február 20-án kelt előterjesztés azt mondja róla, hogy Nagy Lukáccsal ment ki és tért vissza a várba; a sebesült nemesek között ajánlják a király kegyeibe. Nevéről az előterjesztés csak azt mondja: cuius nomen non succurrit... - nem jut az eszébe. (A kézirat itt megszakad.)


Nincsenek listázandó termékek ebben a kategóriában.